کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
گ‍رم‍ا --
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ن‍ظری‍ه‌ رم‍زگ‍ذاری‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
ن‍ظری‍ه‌ اطلاع‍ات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
س‍ی‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
م‍ات‍ری‍س‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۰-
داورپ‍ن‍اه‌ ج‍زی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۰-
ان‍درس‍ن‌، ای‍ان‌، ۱۹۴۲ - م‌
طائ‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ب‍وخ‍م‍ان‌، ی‍وه‍ان‍س‌
ج‍ون‍ز، گ‍رت‌ ا.، ۱۹۴۶ - م‌
، م‍ح‍م‍د
اورای‍ل‍ی‌، ی‍ون‌
ه‍وک‌، ج‍ان‌
ظه‍وری‌ زن‍گ‍ن‍ه‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
م‍خ‍ت‍اری‌، رض‍ا، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
:دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‌ش‌ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌پ ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کوانتومی جامدات
اورایلی ، یون ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا ۸‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک حالت جامد
هوک ، جان ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ه ۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جبر مجرد (همراه با آزمایشگاههای کامپیوتر)
طائری ، بیژن ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ب۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره
ظهوری زنگنه ، حمیدرضا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۵‬,‭ظ۹‌ح۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان [ Cسی ]
داورپناه جزی ، محمد رضا ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹د۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول انتقال حرارت
، محمد ؛  اصفهان :دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز ن ش ر   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال :توابع حقیقی یک متغیره
اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ح۴۳۵۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رمزنگاری
بوخمان ، یوهانس ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۸‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اطلاعات و کدگذاری
جونز، گرت ا.، ۱۹۴۶ - م ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۶۰‬,‭‌ج۹۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی عددی
مختاری ، رضا، ۱۳۴۹- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌م۳‌ج۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماتریس ها و جبر خطی
طائری ، بیژن ، ۱۳۴۰- ؛  اصفهان bتلفن ناشر :۱۰-۳۹۱۲۵۰۹(۰۳۱۱) ،آدرس ناشر :اصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭ط۲‌م۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در ریاضیات گسسته
اندرسن ، ایان ، ۱۹۴۲ - م ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد، ۱۳۳۰- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌پ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک