کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ب‍ل‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور، ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌، ب‍اخ‍ت‍ران‌
ورم‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌، ان‍ج‍م‍ن‌ ری‍اض‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و خلاصه مقالات بیست و سومین کنفرانس ریاضی کشور
کنفرانس ریاضی کشور، بیست و سومین ، باختران ؛  باختران دانشگاه رازی ، انجمن ریاضی کشور   ، [۱۳۷۱]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بلور شنای برای فیزیک حالد جامد
ورما ؛  [کرمانشاه ] دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۰۵/۲‬,‭و ۴‌ب۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در آنالیز ریاضی
فتاحی ، عبدالمجید ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف ۲۴‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک