کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.ای‍ران‌-ت‍اری‍خ‌- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ق‌-.ت‍ص‍وی‍ره‍ا و ع‍ک‍س‍ه‍ا.
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،-۷۹۲ ق‌ -.ع‍رف‍ان‌
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌-م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
س‍ت‍اره‌ ه‍ا
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
آم‍ار
۱.ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ -ک‍ارب‍رده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌.
۱.ات‍م‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
اح‍ت‍م‍الات‌
۱.اح‍ت‍م‍الات‌.
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ی‍ن‍ی‍وا
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
دب‍ری‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ب‍ورن‍ت‌
ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌،ق‍اس‍م‍
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد
اص‍غ‍رپ‍ور،م‍ح‍م‍د ج‍واد
ازف‌
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
اش‌،راب‍رت‌
م‍ف‍ی‍دی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
ت‍رب‍ی‍ت‌، ف‍ی‍روز
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) واح‍د ت‍ف‍رش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
عکسهای قدیمی ایران ،رجال ، مناظر،بناها،و محیط اجتماعی
صافی گلپایگانی ،قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۵‬,‭‌ع۸‌ص۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ،جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشکارسازی تابشهای هسته ای
ازف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی احتمال
اش ،رابرت ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا ۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور،محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای برنامه ریزی خطی
اصغرپور،محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک
تربیت ، فیروز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۰۱‬,‭‌ت۴‌ه۹‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک
تربیت ، فیروز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۰۱‬,‭‌ت۴‌ه۹‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
کاتن ، فرانک آلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عرفان حافظ
مطهری ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ع۴‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری
نصفت ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ستارگان و سپهر نوردی
تعلیمی ، محمد ؛  [تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۸]
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۲/۲‬,‭‌ت۷‌س۲‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
آلدر، هنری ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۴۳‬,‭آ ۷‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاوش ژئوفیزیکی
دبرین ، میلتون بورنت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸-
شماره راهنما: ‭HP‬,‭۳۰۲۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6