کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ج‍ب‍ر
ت‍وپ‍ول‍وژی‌
اک‍ت‍ش‍اف‍ه‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ ژئ‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌-م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ - ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
س‍طح‌ م‍ش‍ت‍رک‌ (ف‍ی‍زی‍ک‌)
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍وی‍ا
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌
۱.اح‍ت‍م‍الات‌.
 
پدیدآور:
درف‍ش‍ه‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍واج‍ه‌ ن‍وری‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌
دب‍ری‍ن‌، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ب‍ورن‍ت‌
س‍وال‍ون‍ی‌، ه‍ادی‌
اص‍غ‍ر پ‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ب‍ورب‍اک‍ی‌، ن‍ی‍ک‍ولا
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
ک‍ات‍ن‌، ف‍ران‍ک‌ آل‍ب‍رت‌
اش‌،راب‍رت‌
م‍ف‍ی‍دی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
ه‍اگ‌، راب‍رت‌
ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ،جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی احتمال
اش ،رابرت ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا ۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
کاتن ، فرانک آلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری
نصفت ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاوش ژئوفیزیکی
دبرین ، میلتون بورنت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق
خواجه نوری ، عباسقلی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭آ۱‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی پویا
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی غیر خطی (مقید )در تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۳۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل شبکه ، تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات پیشرفته
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ،
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توپولوژی عمومی : کتابچه خلاصه با یادداشتهای تاریخی
بورباکی ، نیکولا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۱‬,‭‌ب۸۶‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیریهای چند معیاره
اصغرپور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹۵‬,‭‌ف‍لا ۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی غیر خطی (نامقید )در تحقیق در عملیات
اصغر پور، محمد جواد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۸‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم سطح در نانو فناوری : روشهای جدید آنالیز سطح ، فصل مشترک و لایه های نازک
سوالونی ، هادی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳/۴‬,‭‌س۶‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و استنباط آماری
هاگ ، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ه ۲۵‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
یزدی صمدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی ۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مجموعه ها ، کتابچه خلاصه
بورباکی ، نیکولا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ب۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جبر
درفشه ، محمد رضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۹‬,‭د۴‌ج۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2