کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- دس‍ت‍ور -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ض‍رغ‍ام‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک
تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۹۲=۲۰۱۳ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معماری مدارس آینده
ضرغامی ، اسماعیل ، ۱۳۳۸- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۹۷۰۰۴۲،آدرس ناشر :تهران ، لویزان ، خ . شهید شعبانلو، دانشگاه شهید رجایی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ض۴‌م۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک اینگلیش گرمر فور
تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک اینگلیش گرمر فور
تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک