کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر ل‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
گ‍راف‍ه‍ا
ل‍ی‍زر -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ه‍وش‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
۱.ری‍اض‍ی‍ات‌.
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ه‍اج‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ی‍ن‍ی‍وا
ل‍وی‍ب‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
چ‍ارت‍ران‍د، گ‍ری‌
س‍م‍ی‍ن‍ار و ک‍ارگ‍اه‌ ل‍ی‍زر و ک‍ارب‍رد آن‌ در پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ا (اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۶ : ت‍ه‍ران‌)
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
م‍ورف‍ی‌، ج‍ان‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
رض‍اخ‍واه‌، س‍ع‍ی‍د
رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
رض‍وی‌، اس‍دا...
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( واح‍د ت‍ف‍رش‌) ، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) واح‍د ت‍ف‍رش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ای‍ران‌- دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ل‍ی‍زر- س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( واح‍د ت‍ف‍رش‌) ، پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌) ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر- پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( واح‍د ت‍ف‍رش‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
یمینی ،امیرهوشنگ ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ی۸‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی امیر کبیر)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در عملیات واحد
لویبن ، ویلیام ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی امیر کبیر)   ، [۱۳۷۱؟]
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هوش محاسباتی ( مبانی شبکه های عصبی )
منهاج ، محمد باقر ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( واحد تفرش )، مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌م۸‌ه۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی :الگوریتمها و روشها
مورفی ، جان ؛  دانشگاه صنعتی امیر کبیر( واحد تفرش ) ، پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی (به همراه تستهای کارشناسی ارشد)
رضاخواه ، سعید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۵۶آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار و کارگاه لیزر و کاربرد آن در پلیمرها ۱۰ الی ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۶
سمینار و کارگاه لیزر و کاربرد آن در پلیمرها (اولین :۱۳۷۶ : تهران ) ؛  تهران مرکز تحقیقات پلیمر ایران - دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، مرکز تحقیقات لیزر- سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
رفسنجانی صادقی ، محمد رضا ؛  تفرش دانشگاه صنعتی امیر کبیر( واحد تفرش ) ، مرکز نشر پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭ر۷ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل داده های تصادفی :همراه با مثالهای کاربردی و برنامه های کامپیوتری
حسینی ، عبدالکریم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک ) تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌ح ۵‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الگوریتمی و کاربردی گرافها
چارتراند، گری ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر- پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌چ۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گروه و جبر لی
رضوی ، اسدا... ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۸۷‬,‭ر۶‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک