کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ا
ری‍ز پ‍ردازن‍ده‌ زای‌ لاگ‌ زد ه‍ش‍ت‍اد
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ن‍ج‍وم‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍واد ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌
زی‍ل‍ی‍ک‌، م‍ی‍ش‍ل‌
ک‍ی‍ن‍ک‍ی‍د، دی‍وی‍د رون‍ال‍د
ن‍ی‍ک‍ول‍س‍ک‍ی‌، س‍رگ‍ئ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
زی‌
م‍ال‍ک‌، داون‍در س‌
ب‍ری‌، ب‍اری‌
ه‍ری‍س‌، رن‍دی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)*
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریز پردازنده Z80 ، سخت افزار، نرم افزار، برنامه ریزی و ارتباط دهی
بری ، باری ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭ز۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریز پردازنده Z80 ، سخت افزار، نرم افزار، برنامه ریزی و ارتباط دهی
بری ، باری ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭ز ۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نجوم و اختر فیزیک مقدماتی
زیلیک ، میشل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۵‬,‭ز۹‌ن۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا
زی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۸۵‬,‭ز۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوره ای بر آنالیز ریاضی
نیکولسکی ، سرگئی میخائیلوویچ ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
کینکید، دیوید رونالد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۹۵آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک نوین (فیزیک غیر کلاسیک )فراتر از دیدگاه نیوتن
هریس ، رندی ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه ۴‌ف۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
جواد بهبودیان ؛  موسسه چاپ وانتشارات استان قدس رضوی دانشگاه امام رضا (ع )*   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اساس جبر مجرد
مالک ، داوندر س ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌م۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک