کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍ج‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ه‍اف‍م‍ن‌، ک‍ن‍ت‌ -ج‍ب‍ر خ‍طی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر، ۱۳۵۴-
رخ‍زادپ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار
ن‍ظری‌، م‍ح‍م‍د
ل‍طف‍ی‌
ل‍طف‍ی‌ ، طاه‍ر ، طاه‍ر
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر،- ۱۳۵۴
 
ناشر:
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ج‍و
:دان‍ش‍ج‍و
دان‍ش‍ج‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی کتاب عام ریچارد ا .سیلورمن
نظری ، محمد ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸۲۲۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی کنت هافمن ، ری کنزی
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ه ۲‌ج۲۲۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح کامل آزمونهای ورودی تحصیلات تکمیلی ( دوره کارشنای ارشد )ریاضی
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶۵‌ح۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات (کارشناسی ارشد ریاضی )
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ل۶۵‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی ریاضی :مرجع و راهنمای کامل برای دانشجویان شرکت کننده در آزمونهای کارشناسی ارشد =Speciality language
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ( کتاب خاص )ریچارد ا .سیلورمن
لطفی ، طاهر ؛  همدان مرکز انتشارات دانشجو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۵۲۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹۵‌ن۶۲۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل جبر خطی هافمن
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ه۲‌ج۲۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آمار ریاضی جان فروند،راند والپول
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف ۴آ۸۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن ، شووینگ تی .لین و یوفنگ لین
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹۵‌ن۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل روشهای ریاضی در فیزیک ( جورج آرفکن )
رخزادپور، شهریار ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر۹۲۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی فروند
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آنالیز ریاضی ۲ تام م .اپوستل
لطفی ، طاهر، ۱۳۵۴- ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ل۶‌ح۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی
لطفی ، طاهر ، طاهر ؛  همدان :دانشجو   ، ،۱۳۸۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ل ۶ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی
لطفی ، طاهر ، طاهر ؛  همدان :دانشجو   ، ،۱۳۸۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ل۶ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی
لطفی %، طاهر%، طاهر ؛  همدان :دانشجو   ، ،۱۳۸۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ل۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
لطفی ، طاهر، ۱۳۵۴- ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭آ۸۲۸‌ف۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل مسائل اصول آنالیز ریاضی
لطفی ، طاهر،- ۱۳۵۴ ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر۹‌ف‍لا۶۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد
لطفی ، طاهر،- ۱۳۵۴ ؛  همدان دانشجو   ، -۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵۲۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک