کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ ء گ‍را
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ل‍زه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -ت‍رک‍ی‍ب‌
دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۴ق‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
۱.اورازان‌-آداب‌ و رس‍وم‌.۲. اورازان‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا.
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رزی‍ل‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ف‍ل‍ش‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ی‍و .ام‌ .ال‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ص‍لای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌
ف‍اض‍ل‍ی‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
ل‍ی‌ ف‍ور، راب‍رت‌
ش‍رک‍ت‌ ادب‌
وی‍ل‍ن‌، ادوارد
پ‍رس‍م‍ن‌، راج‍ر
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍رم‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ای‍رز، ف‍ران‍ک‌
ک‍وئ‍ل‍ی‍و، پ‍ائ‍ول‍و
ه‍س‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ئ‍وپ‍ول‍ی‍ت‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ک‍وئ‍ی‍ل‍و، پ‍ائ‍ول‍و
ب‍رای‍ان‍ت‌، وی‍ک‍ت‍ور
س‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌( ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‍ان‌)
ف‍اطم‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌؛ ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌
س‍روش‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ج‍وان‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ خ‍اور
ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌: پ‍وی‍ن‍ده‌، زری‍ن‌ م‍ه‍ر
دان‍ش‌ ای‍ران‌
آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌: ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌: پ‍وی‍ن‍د
م‍ح‍راب‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اورازان ،وضع محل ،آداب و رسوم ،فلکلور،لهجه .
آل احمد، جلال ؛  تهران دانش   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭و۴آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی ،متن انتقادی
فردوسی ، ابوالقاسم ؛  مسکو دانش شعبه ادبیات خاور   ، ۱۹۶۰-۱۹۷۱
شماره راهنما: ‭BIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل معادلات دیفرانسیل ، بیش از ۱۹۰۰ مساله کاملا حل شده ...
ایرز، فرانک ؛  اراک فتح دانش ( فتحعلیان )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۹ ‌ن۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون طبقه بندی مشاغل یا چگونگی حقوق و مزایا و وضع کارمندان ، داوطلبان استخدام ، بازنشستگان ، در اجرای مرحله دوم به انضمام :متن کامل قانون استخدام کشوری و مقررات و آیین نامه های مرتبط به اجرای مرحله دوم
فاضلیان ، مجتبی ؛  تهران گنج دانش   ، [۱۳۵۵]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مکانیسم و واکنشهای آلی
سیدی ، علی ؛  تهران فاطمی گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اوراکل ۸ در ۲۱روز
ویلن ، ادوارد ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲و۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فلزات
عابدینی ، منصور ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Flash MX فلش ام .ایکس ]
کرمن ، فیلیپ ؛  تهران نگین دانش   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها با استفاده از شبکه کدC + +
نئوپولیتن ، ریچارد ؛  تهران دانش ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵۸‬,‭‌ن۹ط۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز استفاده از نرم افزار [ Nero Burning Rom نرو برنینگ روم ]
هستی ، علیرضا ؛  تهران آموختگان : الماس دانش : پویند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭د۹‌ه۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز[ UML یو .ام .ال ]در ۲۴ ساعت
تهران آموختگان ؛ الماس دانش   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۴‬,‭‌پ۴‌خ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرجع حرفه ای و کاربردی [ CS سی .اس ( ]فتو شاپ [)شرکت ادب ]
شرکت ادب ؛  تهران الماس دانش : پوینده ، زرین مهر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ش۳۵‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شی ء گرا باC++
لی فور، رابرت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۴‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار
پرسمن ، راجر ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌م۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
[VR & condevisionAای .وی .آر اند کندوویژن ]
مصلایی ، محمد امین ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جلوه هایی از ترکیبیات
برایانت ، ویکتور ؛  تهران دانش پژوهان جوان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴‌ج۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی کنکور کارشناسی ارشد :مهندسی سیستمهای اقتصادی -اجتماعی مدیریت سیستم و بهره وری
[تهران ] شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۹۲۷۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکتوب به انضمام عطیه برتر
کوئلیو، پائولو ؛  تهران محراب دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۹۶۹۸/۲۷‬,‭و۹‌م۷۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات یک جادوگر
کوئیلو، پائولو ؛  تهران محراب دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۹۶۹۸/۲۷‬,‭و۹‌خ۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4