کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دال‍ف‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
ح‍س‍اب‌ ان‍ت‍گ‍رال‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۴۰-
اس‍راف‍ی‍ل‍ی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
دال‍ف‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
شیدفر، عبدالله ؛  دالفک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش ۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
اسرافیلیان ، ابراهیم ؛  [تهران ] دالفک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۵/۵‬,‭‌ف‍لا ۴۳ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
شیدفر، عبدالله ؛  دالفک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفت ه ۱ ،۲
شیدفر، عبدالله ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
نعمت الهی ، نادر، ۱۳۴۰- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک