کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-۱۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
م‍ب‍اه‍ل‍ه‌ -داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
آق‍ائ‍ی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌
ک‍رب‍لای‍ی‌ ل‍و، م‍رت‍ض‍ی‌
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
غ‍ف‍ارزاده‌، م‍ه‍رداد
م‍س‍ت‍ور،م‍ص‍طف‍ی‌
م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌
پ‍اک‌ طی‍ن‍ت‌، وح‍ی‍د
آری‍ن‌ ، آرم‍ان‌
ام‍ی‍ر خ‍ان‍ی‌ ، رض‍ا
ش‍ه‍ی‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍اق‍ر زاده‌ ب‍اب‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا
ده‍ق‍ان‌،اح‍م‍د
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ان‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌
م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ده‍ق‍ان‌، اح‍م‍د
ام‍ی‍ر خ‍ان‍ی‌، رض‍ا
م‍درس‌ ص‍ادق‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ م‍ق‍دس‌
رس‍ت‍ش‌
اف‍ق‌
س‍روش‌( ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ق‍دی‍ان‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍س‍ت‍ان‌
م‍وج‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍ع‍ی‍ن‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
چ‍ش‍م‍ه‌
دل‍ی‍ل‌ م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده داستانهای کوتاه جلال آل احمد همراه با نقد و تحلیل همه داستانهای کوتاهش
آل احمد، جلال ؛  تهران بنیاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از نجران تا مدینه ۹۰ [ نود ]داستان از مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله با مسیحیان نجران
انصاری ، محمد رضا ؛  قم دلیل ما   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌م۲۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سانتاماریا (مجموعه داستان )
شجاعی ، مهدی ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ج ۲۶‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خدا خانه دارد
شهیدی ، فاطمه ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۰‬,‭‌ه۸۷۶۵‌خ۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ازبه
امیر خانی ، رضا ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌م۸۳۴۵‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
من او(رمان )
امیرخانی ، رضا ؛  تهران انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌م۸۳۴۵‌م۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ناصر ارمنی : مجموعه داستان
امیر خانی ، رضا ؛  تهران کتاب نیستان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌م۸۳۴۵‌ن۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نیمه های فراموشی بارسلون ۹۲
غفارزاده ، مهرداد ؛  تهران قدیانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۳‬,‭‌ف۲۲۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
همراه با درماندگان
باقر زاده بابلی ، عبدالرحمن ؛  قم پیام مقدس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹‬,‭‌ب۱۷‌ه۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زنی با چکمه ساقه بلند سبز
کربلایی لو، مرتضی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۴‬,‭ر۲۴ز۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
از شیطان آموخت و سوزاند
آقائی ، فرخنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭‌ق۵۶‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دختران آفتاب
بانکی ، امیر حسین ؛  تهران سروش ( انتشارات صدا و سیما)   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۶۳‬,‭‌ف‍لا۷۸۷۴د۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سفر به گرای ۲۷۰ درجه
دهقان ، احمد ؛  تهران انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۵‬,‭‌ه۷‌س۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حلقه کنفی
پاک طینت ، وحید ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۸۱‬,‭‌ف‍لا۷۷۳‌ح۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شریک جرم
مدرس صادقی ، جعفر ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭د۴۲۷‌ش۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اشوزدنگه ( اسطوره ی هم اکنون )
آرین ، آرمان ؛  تهران موج   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭ر۸۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پلو خورش
مرادی کرمانی ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭ر۲۸‌پ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
لبخند انار
مرادی کرمانی ، هوشنگ ؛  تهران معین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭ر۲۸‌ل۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عشق روی پیاده رو
مستور،مصطفی ؛  اهواز رستش   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
من قاتل پسرتان هستم
دهقان ،احمد ؛  تهران افق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۷‬,‭‌ه۷‌م۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3