کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داده‌ پ‍ردازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
داده‌ پ‍ردازی‌
ادوب‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ر
ری‍اض‍ی‍ات‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اک‍س‍پ‍دی‍ش‍ن‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍وان‍ت‍وم‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ت‍م‍ت‍ی‍ک‍ا (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ .دی‌ .آر .م‍پ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ت‍دوی‍ن‌ -داده‌ پ‍ردازی‌ -ام‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‌ ن‍ی‍ا ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ان‍ی‌
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوان‌
ت‍رم‍ب‍ل‍ی‌، ج‍ی‍ن‌ پ‍ل‌
اک‍ب‍ر زاده‌ خ‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ل‍وی‍ب‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
چ‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ی‍وت‌ وارد
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ران‍ت‌، زی‍گ‍م‍ون‍د
ن‍پ‌، ج‍ودی‍ت‌
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
دی‌ وری‍ز، پ‍ل‌
ل‍ی‍ن‍گ‌ م‍ی‌، ب‍رن‍ارد
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌
آن‍دردال‌، ک‍ی‍ت‌
ول‍ف‍رم‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
ات‍وود، ج‍ری‌
ش‍رک‍ت‌ ک‍ی‍و
ک‍ری‍ش‍ن‍ا م‍ورت‍ی‌ ، ادای‍ات‍و م‍ان‍گ‍الام‌ ون‍ک‍ات‍ارام‍ا
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ن‍گ‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
پ‍وی‍ا گ‍س‍ت‍ر
ه‍رم‍زگ‍ان‌
ف‍اطم‍ی‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍ی‍ث‍اق‌ ع‍دال‍ت‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍دای‌ س‍ب‍ز ش‍م‍ال‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌؛ م‍ی‍رزای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلگر سیستمها
اتوود، جری ؛  اصفهان سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۲۳‌ت۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربران کامپیوتر
شرکت کیو ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران هرمزگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتمهای عددی :محاسبات در علوم و مهندسی
کریشنا مورتی ، ادایاتو مانگالام ونکاتاراما ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در عملیات واحد
لویبن ، ویلیام ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی امیر کبیر)   ، [۱۳۷۱؟]
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل ۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
نپ ، جودیت ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س ۲‌ن۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [MATLAB مطلب ]
جباریه ، علیرضا ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر (ساختمان گسسته )
ترمبلی ، جین پل ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭۴‌تر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Matlab 6 مطلب ]
هانسلمن ، دوان ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ه۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های کاربردی در تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها
باجی ، حسن ؛  بندر عباس ، دانشگاه هرمزگان انتشارات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام اکسل مهندسی ۲۰۰۲ : ساده ترین روش انجام پروژه های دانشجویی
لینگ می ، برنارد ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ل۹آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
[ادوبی پرمیر۶/۵ ] برای مبتدیان
آندردال ، کیت ؛  [تهران ] میثاق عدالت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۹‬,‭آ۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عددی و محاسباتی
چینی ، الیوت وارد ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت قراردادها با [ Primavera expedition پری ماورا اکسپدیشن ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز نرم افزار [ Training SDRamp software SD Ramp اس .دی .آر .مپ ]
اکبر زاده خویی ، حسین ؛  پویا گستر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۱۷ ‌خ۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ Adobe premiere 6.5 ادوی پریمیر۶/۵]
قاسم نیا همدانی ، مانی ؛  تهران ناقوس ؛ میرزایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۹‬,‭‌ق۲ر۱۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جعبه ابزارهای [ MATLAB مطلب ]
گودرزوند چگینی ، امیر ؛  تهران انتشارات ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌گ۹‌ج۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کوانتومی با کامپیوترهای شخصی
برانت ، زیگموند ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۷‬,‭د ۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نخستین دوره فیزیک محاسباتی
دی وریز، پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲‬,‭د ۹‌ن۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
متمتیکا=Mathematica
ولفرم ، استیون ؛  لاهیجان ندای سبز شمال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹۵‬,‭و۸‌ن۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2