کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ورپ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
پ‍ورق‍ل‍ی‌، رض‍ا
م‍ورف‍ی‌، ج‍ان‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ف‍راه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، رال‍ف‌
ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ب‍ه‍روز
م‍ج‍ذوب‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌
آذرب‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( واح‍د ت‍ف‍رش‌) ، پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
ن‍م‍ا
ن‍ور
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
فراهی ، محمد هادی ؛  مشهد نما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف ۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی امیر کبیر)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
قلی زاده ، بهروز ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ق ۸ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی :الگوریتمها و روشها
مورفی ، جان ؛  دانشگاه صنعتی امیر کبیر( واحد تفرش ) ، پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
مهری ، بهمن ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۹‌م۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی (محاسبات عددی )
پورقلی ، رضا ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌پ ۸۸۷آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی :آنالیز عددی کاربردی برای رشته های مهندسی و علوم همراه ۳۵۰برنامه کامپیوتری به زبانهای Matlab, fortran, pascal, c شامل ۳۰۰ مسئله با جواب
پورپاک ، علی محمد ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ ۹۴‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی پیشرفته با مقدماتی بر روشهای اجزای محدود، اجزای مرزی وو بهینه سازی قابل استفاده برای :کلیه رشته های مهندسی و علوم در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
مجذوبی ، غلامحسین ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۲۶ر۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
پنینگتون ، رالف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ ۹آ۸‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک