کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ج‍ازی‌، ش‍ه‍رام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر )-خ‍ود آم‍وز
ن‍رم‌ اف‍زار ات‍وک‍د۱۳
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ازی‌، ش‍ه‍رام‌
 
ناشر:
م‍زام‍ی‍ر، دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Auto CAD 13
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز کامل D Studio 4 ۳
حجازی ، شهرام ؛  هرمزگان مزامیر، دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۳‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک