کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍اف‍ظ،ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ،۷۲۹ ق‌ -ف‍ال‍گ‍ی‍ری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ق‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ ق‌
۱.ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌ ۸ ق‌.
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
ح‍اف‍ظ،ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ه‍رآی‍ی‍ن‌
اق‍ب‍ال‌
ن‍ش‍ر م‍ح‍م‍د
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دوران‌،دی‍دار
دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ بر اساس نسخه محمد قزوینی
حافظ،شمس الدین محمد ؛  تهران دوران ،دیدار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭۱۳۷۱‌ج‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چند غزل از حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭ز‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ از روی نسخه خطی محمد قزوینی و قاسم غنی
حافظ، شمس الدین محمد ؛  [تهران ] مهرآیین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭ا۹۸د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی با ذکر بحر وزن تقطیع و اعراب
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران دایره المعارف ایران شناسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‍ح۱۹۸د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده فال حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران نشر محمد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک