کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ ام‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‌
ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
ح‍اج‍ت‍ی‌، ف‍رن‍وش‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍زاد
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ریاضی عمومی ( ۱)
لطف زمان ، محسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ل۶آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه در ریاضیات عمومی موفق باشیم
نجفی ، بهزاد ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۳۳‌چ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲ ( رشته ریاضی )
حاجتی ، فرنوش ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ح۱۳ر۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل معادلات مهندسی به کمک نرم افزارEES
نوروزی ، سیف الله ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶/۹۵‬,‭‌ن۹۴‌ح۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک