کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍وح‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍ا ع‍ش‍ر -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
پ‍ی‍ش‍وای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ت‍وح‍ی‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وح‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شخصیتهای اسلامی شیعه
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم توحید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۲‌ش۳۳‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیره پیشوایان
پیشوایی ، مهدی ؛  قم انتشارات توحید   ، ۱۴۲۶ق =۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶/۵‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک