کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌- ای‍ران‌- آزم‍ون‌
اع‍داد م‍خ‍ت‍ل‍ط
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ و غ‍ی‍ره‌
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌،۱۸۹۹ .- م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط و ک‍ارب‍رده‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ن‍س‍وب‌، آرزو
ع‍ل‍ی‍زاده‌ اف‍روزی‌، ق‍اس‍م‌
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌
ش‍ورت‍ف‍ه‌ گ‍ر، ه‍ان‍س‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ه‍رب‌
م‍ه‍رورز، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۱۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌، آرم‍ان‌
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ک‍ان‍وی‌، ج‍ان‌
خ‍ی‍ر ال‍ل‍ه‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ض‍اب‍ط زاده‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍رازان‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ل‍ئ‍ون‍ت‍وی‍چ‌
ص‍ف‍دری‌،ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ن‍ش‍ر ف‍ن‍اوران‌
ک‍رش‍م‍ه‌
پ‍ردازش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربرد آنها
چرچیل ، روئل ونس ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مختلط و کاربردهای آن
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مختلط و کاربردهای آن
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مختلط و کاربردهای آن
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مختلط و کاربردهای آن
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹ آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مختلط و کاربردهای آن
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز مختلط و کاربردهای آن
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط
سیلورمن ، هرب ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۳۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مسائل حل شده توابع مختلط
کرازانوف ، میخائیل لئونتویچ ؛  علوم نوین   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربرد آنها "راهنمای چرچیل "
یعقوبی فر، محمد ؛  [تهران ] هنرستان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭۱۳۷۶‍چ۴‌م۲۲۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربرد ها
چرچیل ، روئل ونس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ج۴‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توابع یک متغیره مختلط
کانوی ، جان ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭331/7‬,‭۹ت‌۲ک‌‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها :قابل استفاده برای دانشجویان ریاضی ، فنی و مهندسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
خیر اللهی ، هوشنگ ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
توابع مختلط
علیزاده افروزی ، قاسم ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ع۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حل و تشریح مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها
کریمی منسوب ، آرزو ؛  همدان نشر فناوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲۲۷۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در توابع مختلط :خلاصه مطالب درسی همراه با ده دوره آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور همراه با پاسخهای تشریحی
ضابط زاده ، علی ؛  اصفهان انتشارات دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ض۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هندسه اعداد مختلط
شورتفه گر، هانس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭‌ش۹‌ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با متغیرهای مختلط
عقیلی ، آرمان ؛  گیلان جهاد دانشگاهی واحد گیلان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ع۷آ۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد توابع مختلط
صفدری ،علی ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعداد مختلط
مهرورز، علی اکبر، ۱۳۱۲ - ، مترجم ؛  ]تهران [ :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،۱۳۶۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۵‬,‭‌ل۴‌ف‍لا ۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2