کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.ای‍ران‌-ت‍اری‍خ‌- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ق‌-.ت‍ص‍وی‍ره‍ا و ع‍ک‍س‍ه‍ا.
۱.زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - و اژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌.
۱.خ‍ارک‌ - ت‍اری‍خ‌.۲ . خ‍ارک‌ -ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌.
۱.م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌۱۴.
۱ .زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌.
۱.ری‍اض‍ی‍ات‌.
۱.ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌-م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌.
۱.ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌ ۸ ق‌.
ح‍س‍اب‍ان‌
۱.ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌.
۱.اورازان‌-آداب‌ و رس‍وم‌.۲. اورازان‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا.
۱.س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا.۲ . ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ ،م‍ک‍ه‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌.
۱ .داش‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴.
۱.اع‍داد، ن‍ظری‍ه‌.
۱.ف‍رت‍رن‌.۲. زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.
۱ .ف‍اک‍س‌ پ‍رو ۲/۶.
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌،ع‍ب‍اس‌
ح‍اف‍ظ،ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍ون‍ز،ادوارد
آری‍ان‍پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌
آرب‍ری‌،آرت‍ورج‍ان‌
ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌،ق‍اس‍م‍
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‍
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ب‍روم‍ن‍د ، رج‍ب‌
م‍ف‍ی‍دی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
آدام‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
آل‌ اح‍م‍د ، ج‍لال‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
دان‍ش‌
دوران‌،دی‍دار
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ن‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ظر ک‍ت‍اب‌
رواق‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه اعداد
آدامز، ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭آ ۴آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عکسهای قدیمی ایران ،رجال ، مناظر،بناها،و محیط اجتماعی
صافی گلپایگانی ،قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۵‬,‭‌ع۸‌ص۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میراث ایران
آربری ،آرتورجان ؛  تهران بنگاه ترجمه و نظر کتاب   ، ۱۳۴۶،۱۳۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی شتابزده
آل احمد،جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۴آ۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
از رنجی که می بریم
آل احمد،جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اورازان ،وضع محل ،آداب و رسوم ،فلکلور،لهجه .
آل احمد، جلال ؛  تهران دانش   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭و۴آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جزیره خارک در یتیم خلیج فارس
آل احمد ، جلال ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲،۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۴۴‬,‭آ۷‌ج۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خسی در میقات
آل احمد،جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۰۸‬,‭آ۷‌خ۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زن زیادی
آل احمد،جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۶،۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نفرین زمین با شش تصویر ا.هانیبال الخاص
آل احمد،جلال ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات شیمی فیزیک
مفیدی ،جمشید ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان فرترن ،با تجدید نظر در زمینه های اشنایی با ریزکامپیوترها،سیستم عامل MS-DIS
برومند ، رجب ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹‌ب۴۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Foxprow 2.6 برای برنامه نویسان
جونز،ادوارد ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ج۹۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ بر اساس نسخه محمد قزوینی
حافظ،شمس الدین محمد ؛  تهران دوران ،دیدار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
یمینی ،امیرهوشنگ ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ی۸‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی -فارسی در دو جلد
آریانپور کاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی -فارسی در دو جلد
آریانپور کاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپورکاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۴-۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپورکاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۴-۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9