کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ح‍س‍اب‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ای‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍رم‍ش‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ب‍ه‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ری‍اض‍ی‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
رن‍گ‌
ای‍ران‌ -ص‍ن‍ای‍ع‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
آس‍ای‍ش‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ه‍ای‍زرم‍ن‌
ه‍س‍ل‍وب‌
ب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
اس‍وال‍د، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
س‍ی‍ف‍ل‍و،ح‍س‍ی‍ن‌
لارس‍ن‌
ت‍وم‍ان‍ی‍ان‌، م‍گ‍ردی‍چ‌
ول‍ف‌، م‍ای‍ک‍ل‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
م‍ای‍ن‍ت‌
س‍ل‍طان‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‌، ول‍ی‌
ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ر غ‍ی‍اث‍ی‌ ، ام‍ی‍ر
ن‍ه‍ادی‌ ش‍ی‍راز، س‍ه‍ن‍د
س‍ع‍ادت‍ج‍و، ن‍ق‍ی‌
ه‍ج‍ل‍م‍ف‍ل‍ت‌، آل‍ن‌
اس‍ک‍رات‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
ع‍ب‍ادی‌
:ن‍ی‍م‍ا
ن‍ی‍م‍ا
ف‍ن‌ آذر- آش‍ی‍ن‍ا
ن‍ی‍ا
ذوق‍ی‌
آش‍ی‍ن‍ا
ف‍ری‍د ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍واه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ آذراب‍ادگ‍ان‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تکنولوژی رنگ
سعادتجو، نقی ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی بیسیک
اسکراتن ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا ۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با شیمی تجزیه
بیلی ، میشل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل با مشتقات نسبی وکاربرد انها در علوم و مهندسی
ماینت ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۷‬,‭‌ت۹۳‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی ، راهنما برای بررسی پیشرفته
هسلوب ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۶-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی برای بهگزینی نامقید
ولف ، مایکل آنتونی ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲/۵‬,‭و ۸ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تبریز نیا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ه ۲‌ف۸۷۲۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
لارسن ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل ۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
ریخته گر غیاثی ، امیر ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ ۲‌ف‍لا۳۲۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای صنعتی ایران ، بخشی از : صنایع سنگین و نیمه سنگین
آسایش ، حسین ؛  تبریز دانشگاه آذرابادگان ، موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۲/۲‬,‭آ۵‌ج۷‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
هجلمفلت ، آلن ؛  تبریز ذوقی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معجزه کایروپرکتیک و حرکات کششی در سلامتی و تناسب اندام : کتابی کامل برای تمام رده های سنی و در سطوح مختلف آمادگی جسمانی
اسوالد، کریستوفر ؛  تبریز فرید حسین خواه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۱‬,‭‌ف‍لا۸۳‌م۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار( EES حل گر معادلات مهندسی )
نهادی شیراز، سهند ؛  تبریز انتشارات علمیران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹۵‬,‭‌ن۹آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی قابل استفاده کلیه دانشجویان فنی ، مهندسی
تومانیان ، مگردیچ ؛  تبریز فن آذر- آشینا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۳‬,‭‌ت۹ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
سیفلو،حسین ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۸۷۷آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
%sretupmoc lanosrep rof CISAB ni gnimmargorP
هایزرمن %هایزرمن %، دیوید%، دیوید%، دیوید ؛  تبریز :نیما   ، ,۱۳۶۴.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭۹/‌پ ۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
%sretupmoc lanosrep rof CISAB ni gnimmargorP
هایزرمن %هایزرمن %، دیوید%، دیوید%، دیوید ؛  تبریز :نیما   ، ,۱۳۶۴.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭۹/‌پ ۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل ریاضیات گسسته و ترکیباتی رالف گریمالدی به انضمام تستهای طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد
سلطانی مسیح ، ولی ؛  تبریز عبادی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌گ۴ر۹۲۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک