کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
پ‍اس‍ک‍ال‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ورب‍و س‍ی‌
ج‍ی‌ دب‍ل‍ی‍و ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ج‍ی‌. دب‍ل‍ی‍و. ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
گ‍ل‍ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
راب‍رت‌ ل‍وای‍ن‌ رای‍ان‌ دران‍گ‌
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
گ‍ل‍ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍ب‌ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۲۶
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
 
ناشر:
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
:ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل و برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۱= صد و یک >برنامه Basic -GW
گلبابایی ، محب الله ؛  تهران انستیتو ایز ایران باهمکاری موسسه بهینه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌گ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۱= یکصد و یک >برنامه Turbo C++
گلبابایی ، محب الله ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۵=۱۹۹۶ م
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی [Access اکسس ]
زرگر، محمود ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲ز۳۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع هوش مصنوعی
رابرت لواین رایان درانگ ؛  تهران انتشارات بهینه   ، بهار ۱۳۷۵ ۶ ۱۹۶میلادی
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ل۹ر۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۱برنامه GW ]جی . دبلیو ]بیسیک
گلبابائی ، محب الله ،- ۱۳۲۶ ؛  تهران :انستیتو ایزایران , :بهینه   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌گ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۱برنامه GW ]جی . دبلیو ]بیسیک
گلبابائی ، محب الله ،- ۱۳۲۶ ؛  تهران :انستیتو ایزایران , :بهینه   ، ،۱۳۷۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک