کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
م‍ث‍ل‍ث‌ پ‍اس‍ک‍ال‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ج‍واد ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)*
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مثلث عددی خیام -پاسکال و مثلثهای شبیه آن
بهبودیان ، جواد ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۱‬,‭‌ب ۸۵‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم آماری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۷۴۸۹۰۸‬,‭‌ی‍ل‍م ‌ی‍سا‍ن‍ش‍با‍ت‍ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار ناپارامتری
بهبودیان ، جواد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
جواد بهبودیان ؛  موسسه چاپ وانتشارات استان قدس رضوی دانشگاه امام رضا (ع )*   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ناپارامتری
بهبودیان ، جواد ؛ 
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا ۹‌ب۹۱۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛ 
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛ 
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک