کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رگ‍ش‍ت‌ ( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ب‍رگ‍ش‍ت‌(ری‍اض‍ی‍ات‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
ب‍رگ‍ش‍ت‌(ری‍اض‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
چ‍ات‍رج‍ی‌، س‍ام‍پ‍ری‍ت‌
م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌ ، داگ‍لاس‌
م‍ای‍رز، ری‍م‍ون‍د
دری‍پ‍ر، ن‍ورم‍ن‌ ری‍چ‍ارد
ب‍ی‍ت‍س‌، داگ‍لاس‌
ب‍ی‍رک‍س‌، دی‍وی‍د
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ر ک‍رد
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون کلاسیک و مدرن با کاربرد آن
مایرز، ریموند ؛  شهر کرد دانشگاه شهر کرد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌م ۲ر۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیونی کاربردی
دریپر، نورمن ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸۷/۲‬,‭د ۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جایگزینی در رگرسیون
بیرکس ، دیوید ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب ۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیون غیر خطی و کاربردهای آن
بیتس ، داگلاس ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب ۸۳‌ت۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون خطی کاربردی
بازرگان لاری ، عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی
مونتگمری ، داگلاس ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌م ۸‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیون با مثال
چاترجی ، سامپریت ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ت ۳‌چ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک