کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍اک‍س‌ پ‍رو
وی‍ن‍دوز۳.۱
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ان‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍وات‍روپ‍رو -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا (ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ن‍ظری‍ه‌ اع‍داد -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز۹۵ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ات‍وک‍د
ات‍وک‍د -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ش‍ور ان‍گ‍ی‍ز، ک‍ری‍م‌
ان‍ت‍س‍م‍ی‍ج‍ر، گ‍ری‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ف‍راه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌
ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍زاده‌، ام‍ی‍ر
پ‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ی‍ب‍وآر، آل‍ن‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
آرن‍ول‍د، ادوارد
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍رن‍ز، پ‍ات‍ری‍ک‌
اس‍ک‍رات‍ن‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
اخ‍ت‍ر
ن‍ی‍م‍ا
ن‍م‍ا
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ور
پ‍رت‍و ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
[تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
[تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
[تهران ] مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی
فراهی ، محمد هادی ؛  مشهد نما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف ۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کامپایلرها نحوه کارکردن و ساختن
شریفی ، محسن ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ک ۲‌ش۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عددی بیسیک
اسکراتن ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف‍لا ۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های سودمند کامپیوترPE 2 PC Tools virus
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۴‬,‭‌س ۷‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Quatttro pro 4 برای برنامه نویسان
برنز، پاتریک ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ک ۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات اتوکد=Auto CAD
قاسمی ، عباس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ق۲‌ت۸۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز استفاده Windows 3.1
بیبوآر، آلن ؛  ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و ۹۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز بانک اطلاعاتی مقدماتی (۱تا۲.۶)
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و الگوریتم
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Object- Oriented Programming
انتسمیجر، گری ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و الگوریتمها
علیخانزاده ، امیر ؛  مشهد پرتو نگار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ع۷۶‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعملهای محاسبات عددی
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭د۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منو ها درC
پینسون ، جیمز ؛  تهران اختر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌پ۹۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خود آموز برنامه نویسی Foxpro نسخه های ۱ تا ۲.۶ ( پیشرفته )
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ ۲‌س۷۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد بانکهای اطلاعاتی با فاکس پرو۲.۶
شور انگیز، کریم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی پیشرفته در اتوکدAME
آرنولد، ادوارد ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭آ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3