کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍اب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
وی‍ن‍دوز XP م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
( Cزب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ره‍ا (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وب‍ژوال‌
س‍ی‌ (++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌، راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
( Cزب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‌ ( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ در وب‌ (PHP)-ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
[ QLSاس‌ .ک‍ی‍و .ال‌]
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
پ‍رات‌، ت‍رن‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آراه‍ام‌
راس‍ل‌ اس‍ت‍وارت‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌ ، آب‍راه‍ام‌
اک‍ب‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ک‍ول‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر
گ‍راون‌، دی‍ک‌
اوه‍ارا، ش‍ل‍ی‌
س‍ی‍ل‍ب‍ر ش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
ن‍ی‍پ‍ول‍ی‍ت‍ان‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان اسمبلی
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۶۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با ویژوال c++
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ج۶۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری ویندوزXP
اوهارا، شلی ؛  بابل انتشارات علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی (رهیافتی نوین )
راسل استوارت ، جاناتان ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭ر۲‌ه۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام SQL
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۴۶‌ج۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌ج۷ط۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام PHP
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۸۶‌ج۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
پرات ، ترنس دبلیو ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ ۴ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی کامپایلرهای نوین
گراون ، دیک ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌گ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و اصول طراحی سیستمهای عامل
سیلبر شاتس ، آراهام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها
نیپولیتان ، ریچارد ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۵۸‬,‭‌ن۹ط۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه زبانها و ماشینها
اکبری ، ابراهیم ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۳‬,‭‌ف‍لا ۷‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری
کولی ، پیتر ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۸۶۵‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان c
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی پایگاه داده ها
سیلبر شاتس ، آبراهام ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌س۸۷۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام c. NET
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ج۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ج۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان C++
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها درC++
جعفر نژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ج۷۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2