کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
س‍رور اطلاع‍ات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
ف‍ال‍ک‌، ب‍ن‍ت‌
ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
دات‍ی‌، ان‍درو
پ‍ی‍روز ن‍ی‍ا، پ‍ی‍ام‌
ت‍اد، چ‍اد
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
چ‍رت‍ک‍ه‌
ن‍ش‍ر ه‍ن‍ای‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
nternetIبه زبان ساده
فالک ، بنت ؛  چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا ۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Internet
هان ، هارلی ؛  [تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ضد هک
تاد، چاد ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرکز جامع خدمات کاربردی اینترنت [ (ASP) ای .اس .پی ]
جلالی ، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ج۸‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ ASP. NET ای .اس .پی نت ]
داتی ، اندرو ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شبکه
پیروز نیا، پیام ؛  تهران نشر هنایش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ب۸۶آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک