کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اک‍ب‍ر زاده‌ خ‍ی‍اوی‌، ع‍ظی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا -اب‍زار ، وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ر زاده‌ خ‍ی‍اوی‌، ع‍ظی‍م‌
 
ناشر:
ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم آزمایشگاه (روش تحقیق )
اکبر زاده خیاوی ، عظیم ؛  تهران هاد   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک