کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اپ‍وس‍ت‍ل‌،ت‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌.
۱.ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
اپ‍وس‍ت‍ل‌،ت‍ام‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل ،تام ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
اپوستل ،تام ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ،مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ح۵‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ،تام ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا ۱۲آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک