کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اورای‍ل‍ی‌، ی‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -ح‍ال‍ت‌ ج‍ام‍د
 
پدیدآور:
اورای‍ل‍ی‌، ی‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه کوانتومی جامدات
اورایلی ، یون ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا ۸‌ن۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک