کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظام‍ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ل‍ش‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
اس‌ ک‍ی‍و ال‌ س‍رور
اک‍س‍پ‍دی‍ش‍ن‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اک‍س‍پ‍ل‍ورر م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ف‍ل‍ش‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ذی‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ گ‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
پ‍ی‌ . اچ‌ .پ‍ی‌ ( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ادوب‌ ف‍ت‍وش‍اپ‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ )-راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌
خ‍ل‍ج‌ ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ق‍ن‍ب‍ر زاده‌، رض‍ا
ری‍وردان‌، رب‍ک‍ا
خ‍ل‍ج‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
اس‍ک‍ن‍دری‌، ن‍ص‍ر ال‍ل‍ه‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
چ‍ت‍ف‍ی‍ل‍د، ک‍ارل‌
آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌
ب‍ولارد، وان‌
آن‍ت‍ون‍ووی‍چ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ال‍ه‍ی‌، ع‍طا
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌
اول‍م‍ن‌، لاری‌
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
ک‍اف‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
دات‍ی‌، ان‍درو
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ی‍رزای‍ی‌؛ ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور: ن‍اق‍وس‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران [ Adobe ادوب ]فتوشاپ ۳ و ۴ پیشرفته
خلج امیر حسینی ، فریبرز ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌خ۸ر۲۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران [ Adobe ادوب ]فتوشاپ ۳ و ۴ مقدماتی
خلج امیرحسینی ، فریبرز ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌خ۸ر۲۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ویژوال فاکس پرو۳
آنتونوویچ ، مایکل ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
[ORD 7.0Wورد۷.۰ ] تحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور: ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭و۴ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Internet Explorer 6 Step by Step
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Yahoo ! Messenger قویترین سرویس گپ اینترنتی درایران
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی PHP
اولمن ، لاری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۸۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم برنامه نویسی Microsoft SQL server 2000
ریوردان ، ربکا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پیتر نورتون برای استفاده از شبکه
نورتون ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰/۵‬,‭‌ن ۹ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کلیات رجیستری ویندوز
قنبر زاده ، رضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ق۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Flash MX: a beginners guide
آندردال ، برایان ؛  ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭آ۸ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال [HTML & CSS with XHTML اچ .تی .ام .ال .اند سی .اس .اس .ویت ایکس .اچ .تی .ام .ال ]
کاسترو، الیزابت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴‌ک۲۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی با [ XUL ایکس .یو .ال ]
بولارد، وان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۸۵‌ب۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Red Hat linux 9.0 رد هت لینوکس ۹/۰]
اسکندری ، نصر الله ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۸۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت قراردادها با [ Primavera expedition پری ماورا اکسپدیشن ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای خطاهای ویندوزXP
کافی پور، رضا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ک۲۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ Microsoft Project 2002 میکروسافت پروجکت ۲۰۰۲]
چتفیلد، کارل ؛  تهران انتشارات میرزایی ؛ ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌چ۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فن آوری شبکه ها
الهی ، عطا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا ۷‌ف۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ ASP. NET ای .اس .پی نت ]
داتی ، اندرو ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ Flash MX 2004 فلش ام .ایکس ۲۰۰۴ :] آموزش عملی و گام به گام با توضیحات ساده و تصاویر متنوع
محمدی ، حسن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2