کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
(cزب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌.
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
س‍ال‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و نکات پژوهش عملیاتی با استفاده ازسوالات چهار جوابی
مهرگان ، محمد رضا ؛  [تهران ] سالکان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های کاربردی در تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه ها
باجی ، حسن ؛  بندر عباس ، دانشگاه هرمزگان انتشارات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
۲۰۰۰ [دوهزار ]مسئله حل شده ریاضیات گسسته
لیپ شوتز، سیمور ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی ، مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ل۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با C در محیطهای توربو Cو توربوC++
گاتفرید، بایرون اس . ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی ، مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک