کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
 
پدیدآور:
ش‍اطری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
ج‍وادی‍ان‌،ح‍ج‍ت‌ ا...
ض‍اب‍ط زاده‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌: ارک‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ارک‍ان‌: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در توابع مختلط :خلاصه مطالب درسی همراه با ده دوره آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور همراه با پاسخهای تشریحی
ضابط زاده ، علی ؛  اصفهان انتشارات دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ض۲‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ریاضی :حل تشریحی ده دوره سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۷۴-۱۳۸۳
اصفهان ارکان : موسسه علمی دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲۲۶۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری ( )مدیریت سیستمهای اقتصادی اجتماعی : )چکیده از شش عنوان درسی همراه با حل تشریحی شش دوره آزمون کارشناسی ارشد
اصفهان انتشارات موسسه دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
شاطری نجف آبادی ، حمید رضا ؛  اصفهان انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین : ارکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳/۳‬,‭‌ش ۲۵‌ح۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل سئوالات کارشناسی ارشد ریاضی
جوادیان ،حجت ا... ؛  انتشارات ارکان انتشارات دانش پژوهان برین   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک