کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱.خ‍ارک‌ - ت‍اری‍خ‌.۲ . خ‍ارک‌ -ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌.
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۸ق‌
۱.ری‍اض‍ی‍ات‌.
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ری‍اض‍ی‍دان‍ان‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ب‍ع‍داز اس‍لام‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ری‍اض‍ی‍ات‌ -س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌
 
پدیدآور:
ال‍ن‍س‍ک‍ی‌، ش‍ه‌ پ‍ان‌
ج‍ر، خ‍ل‍ی‍ل‌
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ی‍ن‍ی‍وا
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
اس‍ت‍ف‍ن‍س‍ن‌، ج‍ف‍ری‌
ب‍ل‌، اری‍ک‌ ت‍م‍پ‍ل‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
آل‌ اح‍م‍د ، ج‍لال‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) واح‍د ت‍ف‍رش‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
جزیره خارک در یتیم خلیج فارس
آل احمد ، جلال ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲،۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۴۴‬,‭آ۷‌ج۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
یمینی ،امیرهوشنگ ؛  تهران دانشگاه امیر کبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ی۸‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
در پی فیثاغورس
النسکی ، شه پان ؛  [تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۵‬,‭‌ی ۸د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی دانان نامی
بل ، اریک تمپل ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸‬,‭‌ب۸ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیدانان نامی
بل ، اریک تمپل ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۸‬,‭‌ب۸ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
از کوچه رندان ، درباره زندگی و اندیشه حافظ
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭ز۴۵‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران یعداز اسلام
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۲،۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۱۱‬,‭ز۴‌ت۲‬,‭۱۳۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی (متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیر ایرانی )، ترکیبات خارجی ،اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی (متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیر ایرانی )، ترکیبات خارجی ،اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی (متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیر ایرانی )، ترکیبات خارجی ،اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی (متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیر ایرانی )، ترکیبات خارجی ،اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی (متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیر ایرانی )، ترکیبات خارجی ،اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی (متوسط :)شامل یک مقدمه و سه بخش :لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام ؛حاوی :لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی ( ایرانی و غیر ایرانی )، ترکیبات خارجی ،اعلام ( نامهای بزرگان جهان :اسامی جغرافیایی ، کتابها و فرقه های دینی )
معین ، محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۲،۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۶‌ف۴‬,‭۱۳۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عربی -فارسی
جر، خلیل ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عربی -فارسی
جر، خلیل ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با پاسکال ؛ همراه با چندین برنامه اجرا شده پاسکال
بلفورد، جینیوا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران ) واحد تفرش ؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ ۲‌ب۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی :برای دانشجویان علوم
استفنسن ، جفری ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چند غزل از حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭ز‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3