کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- وض‍ع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
ارت‍ج‍اع‌ (ف‍ی‍زی‍ک‌
۱.زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - و اژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌.
ری‍اض‍ی‍ات‌
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
۱.م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌۱۴.
۱ .زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌.
آم‍ار آم‍وزش‍ی‌
آم‍ار پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ (زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
چ‍ن‍دگ‍ون‍اه‍ا (ری‍اض‍ی‍ات‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
ج‍ب‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍دآب‍ادی‌، ب‍ه‍روز
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌،ع‍ب‍اس‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۵- ۱۳۹۱
دان‍ی‍ل‌، وی‍ن‌ دب‍ل‍ی‍و.، ۱۹۲۹ - م‌
ع‍ظی‍م‌زاده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ام‍ی‍ن‌، ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌( ام‍ام‍ی‌)
آری‍ان‍پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌
، واس‍ی‍ل‍ی‌ س‍م‍ی‍ن‍وی‍چ‌
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‍
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۲- ۱۳۸۳
ب‍ات‍اچ‍اری‍ا، پ‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ان‌
، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
:دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر) پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌(
:ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
:دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر) پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌(، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی شتابزده
آل احمد،جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۴آ۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از رنجی که می بریم
آل احمد،جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی -فارسی در دو جلد
آریانپور کاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی -فارسی در دو جلد
آریانپور کاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپورکاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۴-۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپورکاشانی ،عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۴-۱۳۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم و تربیت اسلامی
شریعتمداری ، علی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ش۴‌ت۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هندسه منیفلد
بیدآبادی ، بهروز ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۶۱۳‬,‭‌ب۲‌ه۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جبر مجرد
باتاچاریا، پانی بوشان ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ب۲‌ج۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای مقدماتی آماری در روانشناسی و تعلیم و تربیت
امین ، فخرالسادات ( امامی ) ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۴۶‬,‭‌ف‍لا ۸ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان بیسیک (پیشرفته ) )=Advanced BASIC Programming PBA )
عظیم زاده تهرانی ، محمود ؛  تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر) پلی تکنیک تهران (   ، ،۱۳۷۱ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ل۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات
، امیر هوشنگ ؛  تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر) پلی تکنیک تهران (، مرکز نشر   ، ،۱۳۸۲ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ی۸‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مسابقات ریاضی : از کنکورهای ریاضی شوروی : شامل : جبر، حساب ....
، واسیلی سمینویچ ؛  تهران :امیرکبیر   ، ،۱۳۶۳ .
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۹‌م۵‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی
، محمود ؛  تهران :دانشگاه صنعتی امیرکبیر) پلی تکنیک تهران (، مرکز نشر   ، ،۱۳۷۵ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۳۱‬,‭‌ش۲‌م۶۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فن ترجمه انگلیسی
پازارگادی ، علاءالدین ، ۱۲۹۲- ۱۳۸۳ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌پ۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آمار زیستی
دانیل ، وین دبلیو.، ۱۹۲۹ - م ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۰۹‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جبر
شهریاری ، پرویز، ۱۳۰۵- ۱۳۹۱ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲-۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۵‬,‭‌ح۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک