کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ار ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ام‍ار ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
م‍ود، ال‍ک‍س‍ان‍در م‍ک‌ ف‍ارل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍ج‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه آمار
مود، الکساندر مک فارلین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م ۸‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آمار ریاضی جان فروند،راند والپول
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف ۴آ۸۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک