کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍داد م‍خ‍ت‍ل‍ط
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
اع‍داد م‍خ‍ت‍ل‍ط
 
پدیدآور:
م‍ه‍رورز، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۱۲ - ، م‍ت‍رج‍م‌
ح‍ص‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۲۶
ه‍ان‌، ل‍ی‍ان‍گ‌ ش‍ی‍ن‌
ش‍ورت‍ف‍ه‌ گ‍ر، ه‍ان‍س‌
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍اطم‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعداد مختلط و هندسه
هان ، لیانگ شین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۵‬,‭‌ه۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندسه اعداد مختلط
شورتفه گر، هانس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭‌ش۹‌ه۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعداد مختلط
مهرورز، علی اکبر، ۱۳۱۲ - ، مترجم ؛  ]تهران [ :مرکز نشر دانشگاهی   ، ،۱۳۶۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۵‬,‭‌ل۴‌ف‍لا ۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
توابع مختلط
حصارکی ، محمود،- ۱۳۲۶ ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌ح۶‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک