کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
راس‌، ش‍ل‍دون‌
س‍رم‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍م‍س‌، ب‍ی‍ژن‌
دگ‍روت‌، م‍وری‍س‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ک‍اک‍ول‍وس‌
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
راد، م‍ح‍س‍ن‌
خ‍دای‍ون‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ری‍خ‍ت‍ه‌ گ‍ر غ‍ی‍اث‍ی‌ ، ام‍ی‍ر
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ش‍ی‍ران‍ی‌، ام‍ی‍ن‌، - ۱۳۵۳
ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ک‍رش‍م‍ه‌
ف‍روردی‍ن‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍ن‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
س‍ن‍ج‍ش‌
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍ور ع‍ل‍م‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
آش‍ی‍ن‍ا
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه آمار واحتمال
هومن ، حیدرعلی ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسائلی در احتمالات (مشتمل بر خلاصه مطالب درسی ، ۳۲۹ مساله حل شده و ۱۶۰ مسئله با راهنمایی و پاسخ )
کاکولوس ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ک ۱۷‌م۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در احتمال
راس ، شلدون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ ۴‌ن۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
راد، محسن ؛  [تهران ] پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر ۱۵‌خ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال (۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس ، مساله ، نکته آمار و احتمال
هنری ، بهمن ؛  [بی جا] بهمن هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
سرمدی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س ۳۸۸۳آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار نظری
گندمی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و آمار
دگروت ، موریس ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭د ۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جامع آمار واحتمال
کیانی ، مهدی ؛  همدان کرشمه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ک ۹‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل مبانی احتمال شلدون راس
خدایوندی ، عبدالحسین ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲۲۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
ریخته گر غیاثی ، امیر ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ ۲‌ف‍لا۳۲۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
یزدی صمدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی ۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح و حل مسائل احتمالات
شمس ، بیژن ؛  تهران فروردین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ش ۸‌ش۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
هنری ، بهمن ؛  تهران شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار و احتمال مقدماتی به انضمام :خلاصه دروس آمار سئوالات کارشناسی ارشد
شیرانی ، امین ، - ۱۳۵۳ ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2