کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اح‍ت‍م‍الات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍ظری‍ه‌ ص‍ف‍ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌
۱.اح‍ت‍م‍الات‌.
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ه‍اج‍ز
وال‍پ‍ول‌، رون‍ال‍د
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ک‍اک‍ول‍وس‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ف‍وک‍س‌، ام‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
چ‍ان‍گ‌، ک‍ای‌ لای‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
اش‌،راب‍رت‌
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د
ع‍رب‍زاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ [ش‍ری‍ف‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه اساسی احتمال
اش ،رابرت ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا ۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی احتمال و فرآیندهای تصادفی
چانگ ، کای لای ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌چ ۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی [شریف ]   ، ۲۵۳۶=۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل ۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
آلدر، هنری ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۴۳‬,‭آ ۷‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
عربزاده ، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه آمار واحتمال
هومن ، حیدرعلی ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار
فوکس ، امه ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی
والپول ، رونالد ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭و ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای احتمال و آمار
هاجز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ه ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
راس ، شلدون ؛  اصفهان شیخ بهایی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای صف ، فرآیند پوآسون و زنجیره های مارکوف
ایروانی ، محمد رضا ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۹‬,‭‌ف‍لا ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مسائلی در احتمالات (مشتمل بر خلاصه مطالب درسی ، ۳۲۹ مساله حل شده و ۱۶۰ مسئله با راهنمایی و پاسخ )
کاکولوس ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ک ۱۷‌م۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در احتمال
راس ، شلدون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌پ ۴‌ن۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4