کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آن‍ال‍ی‍ز ف‍وری‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ف‍وری‍ه‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
وای‍در، دی‍وی‍د ورن‍ون‌،- ۱۸۹۸
ج‍ذب‍ی‌، ب‍ت‍ول‌
پ‍روان‍ه‌ م‍س‍ی‍ح‍ا، ه‍اش‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‌ س‍ب‍زوار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
پ‍اری‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز فوریه
پروانه مسیحا، هاشم ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌پ۴ آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی (آنالیز فوریه )
جذبی ، بتول ؛  تهران پاریاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۳/۵‬,‭‌ج۴ر۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
وایدر، دیوید ورنون ،- ۱۸۹۸ ؛  سبزوار دانشگاه تربیت علم سبزوار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۱‬,‭و۲آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
وایدر، دیوید ورنون ،- ۱۸۹۸ ؛  سبزوار دانشگاه تربیت علم سبزوار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۱‬,‭و۲آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک