کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وگ‍ان‌، ادوارد د.
ه‍ان‍س‍ل‍م‍ن‌، دوان‌
ک‍ن‍ت‌، س‍م‍ی‍وئ‍ل‌ دان‍ی‍ل‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ج‍ورج‌ م‍ک‌ آرن‍ت‍ی‌
زارع‌ زاده‌، س‍ع‍ی‍د
چ‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ی‍وت‌ وارد
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍وردن‌، ری‍چ‍ارد
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍د
م‍ورف‍ی‌، ج‍ان‌
ک‍ی‍ن‍ک‍ی‍د، دی‍وی‍د رون‍ال‍د
ص‍دی‍ق‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ه‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ام‍ی‍رف‍خ‍ری‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ات‍ی‍وز، ج‍ان‌
ک‍ری‍ش‍ن‍ا م‍ورت‍ی‌ ، ادای‍ات‍و م‍ان‍گ‍الام‌ ون‍ک‍ات‍ارام‍ا
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، ح‍س‍ن‌
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر( واح‍د ت‍ف‍رش‌) ، پ‍روف‍س‍ور ح‍س‍اب‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍ن‍ص‍وری‌
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربردهای آنالیز عددی
فیلیپس ، جورج مک آرنتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ف ۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
بوردن ، ریچارد ؛  [تهران ] منصوری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
بوردن ، ریچارد ؛  [تهران ] منصوری   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
بوردن ، ریچارد ؛  [تهران ] منصوری   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتمهای عددی :محاسبات در علوم و مهندسی
کریشنا مورتی ، ادایاتو مانگالام ونکاتاراما ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱ (رشته ریاضی )
بابلیان ، اسماعیل ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲آ۸۲۲۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل [MATLAB مطلب ]
جباریه ، علیرضا ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۲‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی برای ریاضیات :علوم و مهندسی
ماتیوز، جان ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۲ر۹۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Matlab 6 مطلب ]
هانسلمن ، دوان ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ه۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل آنالیز عددی : همراه با خلاصه درس " راهنمای تیلر"
یعقوبی فر، محمد ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ی ۷‌ت۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی
کینکید، دیوید رونالد ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۹۵آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی :الگوریتمها و روشها
مورفی ، جان ؛  دانشگاه صنعتی امیر کبیر( واحد تفرش ) ، پروفسور حسابی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیز عددی
مهری ، بهمن ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م ۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عددی و محاسباتی
چینی ، الیوت وارد ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ ۹ر۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیری در آنالیز عددی
حسین زاده ، حسن ؛  بابلسر انتشارات دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ح ۵‌س۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آنالیز
گوگان ، ادوارد د. ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌گ ۹ ‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرینات انالیز عددی ( ۱ )تالیف دکتر اسماعیل بابلیان ویژه دانشگاه پیام نور :حل کامل تمرینات ، خلاصه مطالب ، نمونه سوالات پایان ترم ، نمونه سوالات کارشناسی ارشد
صدیقی ، روح الله ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب ۲آ۸۲۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی (محاسبات عددی )
امیرفخریان ، مجید ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا ۷۷۸۵۷آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی شامل شرح درس ، حل مسائل برگزیده ، حل آزمونهای کارشناسی ارشد
زارع زاده ، سعید ؛  تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭ز ۱۶آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی مقدماتی به شیوه الگوریتمی
کنت ، سمیوئل دانیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک ۹آ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2