کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
آم‍ار-م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
آم‍ار
آم‍ار -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۵۲
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۶۰-
گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ش‍ی‍ران‍ی‌، ام‍ی‍ن‌، - ۱۳۵۳
ع‍لام‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
زارع‍ی‌، ام‍ج‍د
ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ پ‍رور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
: پ‍ردازش‌
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ه‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار نظری
گندمی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
یزدی صمدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی ۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
زارعی ، امجد ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭ز ۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ )همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد :برای دانشجویان رشته های مدیریت ( صنعتی ، بازرگانی ، دولتی ، بیمه ، جهانگردی )، حسابداری -اقتصاد و داوطلبین شرکت در کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ص۱۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
هنری ، بهمن ؛  تهران شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مفاهیم و روشهای آماری جلد اول گوری کی باتاچاریا و ریچارد آرنولد جانسون
نصر اصفهانی ، محمدحسین ،- ۱۳۵۲ ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب۲‌م۷۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار:آمار نظری
محمدی ، عبدالرضا، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66975561-7نمابر ناشر , ;66407408آدرس ناشر :انقلاب -بین فروردین و اردیبهشت -ساختمان پردازش : پردازش   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۴۵۶۵آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل آمار و احتمال مقدماتی به انضمام :خلاصه دروس آمار سئوالات کارشناسی ارشد
شیرانی ، امین ، - ۱۳۵۳ ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
علامت ساز، محمدحسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶-۶۶۴۱۱۱۷۳،آدرس ناشر :تهران -خ لبافی نژاد - بین فروردین و اردیبهشت - پ 238 نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ع۸آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مفاهیم و روشهای آماری جلد اول گوری کی باتاچاریا و ریچارد آرنولد جانسون
نصر اصفهانی ، محمدحسین ،- ۱۳۵۲ ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب۲‌م۷۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار:آمار نظری
محمدی ، عبدالرضا، ۱۳۶۰- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66975561-7نمابر ناشر , ;66407408آدرس ناشر :انقلاب -بین فروردین و اردیبهشت -ساختمان پردازش : پردازش   ، ۱۳-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۴۵۶۵آ۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک