کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
آم‍ار -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
س‍رم‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍ص‍ورف‍ر، ک‍ری‍م‌
دگ‍روت‌، م‍وری‍س‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
اص‍غ‍ری‌، راح‍ل‍ه‌
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
زارع‍ی‌، ام‍ج‍د
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
راد، م‍ح‍س‍ن‌
گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
اف‍ش‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ج‍ی‍س‍ی‍ن‍گ‌، ل‍وی‍د آر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ام‍ی‌
دان‍ش‌ پ‍رور
ات‍ا
ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍ن‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
س‍ن‍ج‍ش‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
اق‍ل‍ی‍دس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍ی‍ک‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
پ‍ردازش‌ گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری و کاربرد آن در علوم ( پایه -اقتصادی -اجتماعی -کشاورزی )
افشین نیا، منوچهر ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ف‍لا ۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه آمار واحتمال
هومن ، حیدرعلی ؛  [تهران ] پیک فرهنگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ه۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت و اقتصاد
نیکوکار، مسعود ؛  [هرمزگان ] دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۹۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
راد، محسن ؛  [تهران ] پردازش گران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر ۱۵‌خ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال (۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس ، مساله ، نکته آمار و احتمال
هنری ، بهمن ؛  [بی جا] بهمن هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌پ ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری
منصورفر، کریم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌م۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مسائل منتخب آمار۶۰۰ [ ششصد ]مساله ، شامل حل تشریحی آزمونهای کارشناسی ارشد آمار
اصغری ، راحله ؛  نهران مرکز فرهنگی انتشاراتی حامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا ۶۲‌م۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
سرمدی ، حسین ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س ۳۸۸۳آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آمار نظری
گندمی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال به زبان ساده :همراه با مسائل نمونه حل شده
جیسینگ ، لوید آر ؛  مشهد اقلیدس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و آمار
دگروت ، موریس ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭د ۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
یزدی صمدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی ۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
زارعی ، امجد ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭ز ۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری پیشرفته همراه با سوالات کنکور دکتری دانشگاهها
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ص۱۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2