کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار گ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار گ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍اج‍داری‌، پ‍روی‍ز
ک‍اک‍رن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ گ‍م‍ل‌
ش‍ی‍ف‍ر، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ات‍ح‍اد
ات‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن
عمیدی ، علی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ع ۸‌ن۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بررسیهای نمونه ای
شیفر، ریچارد ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ش ۹۴‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای نمونه گیری
کاکرن ، ویلیام گمل ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ک ۲‌ت۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار گیری نمونه ای
تاجداری ، پرویز ؛  [تهران ] اتا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ت ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار گیری نمونه ای همراه با کاربرد نمونه گیری در سرشماریها
تاجداری ، پرویز ؛  تهران اتا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۶‬,‭‌ت ۲آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک