کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر، ۱۳۵۴-
دگ‍روت‌، م‍وری‍س‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍لام‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
زارع‍ی‌، ام‍ج‍د
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ل‍طف‍ی‌
گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
اف‍ش‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ل‍طف‍ی‌ ، طاه‍ر ، طاه‍ر
ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍وپ‍ردازان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‌ پ‍رور
ات‍ا
:دان‍ش‍ج‍و
ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍ن‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍ج‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری و کاربرد آن در علوم ( پایه -اقتصادی -اجتماعی -کشاورزی )
افشین نیا، منوچهر ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ف‍لا ۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال (۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس ، مساله ، نکته آمار و احتمال
هنری ، بهمن ؛  [بی جا] بهمن هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌پ ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار نظری
گندمی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و آمار
دگروت ، موریس ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭د ۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
یزدی صمدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی ۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
زارعی ، امجد ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭ز ۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آمار ریاضی جان فروند،راند والپول
لطفی ، طاهر ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف ۴آ۸۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
هنری ، بهمن ؛  تهران شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی
لطفی ، طاهر ، طاهر ؛  همدان :دانشجو   ، ،۱۳۸۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ل ۶ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی
لطفی ، طاهر ، طاهر ؛  همدان :دانشجو   ، ،۱۳۸۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ل۶ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و حل و تشریح مسائل آمار مقدماتی
لطفی %، طاهر%، طاهر ؛  همدان :دانشجو   ، ،۱۳۸۰ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ل۶ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
علامت ساز، محمدحسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶-۶۶۴۱۱۱۷۳،آدرس ناشر :تهران -خ لبافی نژاد - بین فروردین و اردیبهشت - پ 238 نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ع۸آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
لطفی ، طاهر، ۱۳۵۴- ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭آ۸۲۸‌ف۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک