کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۰-
گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ورال‍ل‍ه‌، اح‍م‍د
س‍م‍س‍ارزاده‌،س‍ی‍دم‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۷-
ع‍لام‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۲-
زارع‍ی‌، ام‍ج‍د
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ پ‍رور
ه‍ادی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ن‍ج‍ش‌ س‍پ‍اه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار نظری
گندمی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ب۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
زارعی ، امجد ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭ز ۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال علوم پایه و مهندسی
نورالله ، احمد ؛  تهران هادیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۸۶آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
هنری ، بهمن ؛  تهران شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
علامت ساز، محمدحسین ،۱۳۳۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۲۳۴۱۶-۶۶۴۱۱۱۷۳،آدرس ناشر :تهران -خ لبافی نژاد - بین فروردین و اردیبهشت - پ 238 نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ع۸آ۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد، ۱۳۳۰- ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌پ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع آمار و احتمال بر اساس کتاب دکتر نرگس عباسی ...
سمسارزاده ،سیدمحمدرضا، ۱۳۶۷- ؛  اصفهان bتلفن ناشر , :03116614051آدرس ناشر :اضفهان -میدان قدس -مجتمع هاتف -انتشارات سنجش سپاهان سنجش سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ع۱۴آ۸۲۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع آمار و احتمال بر اساس کتاب دکتر نرگس عباسی ...
سمسارزاده ،سیدمحمدرضا، ۱۳۶۷- ؛  اصفهان bتلفن ناشر , :03116614051آدرس ناشر :اضفهان -میدان قدس -مجتمع هاتف -انتشارات سنجش سپاهان سنجش سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ع۱۴آ۸۲۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک