کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -اح‍ت‍م‍الات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
ن‍ورال‍ل‍ه‌، اح‍م‍د
دگ‍روت‌، م‍وری‍س‌
ب‍ی‍ن‌، ل‍ی‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ف‍وک‍س‌، ام‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
گ‍ن‍دم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
رض‍اخ‍واه‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د
ه‍اگ‌، راب‍رت‌
ع‍رب‍زاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍ن‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
آزاده‌
ش‍ک‍وف‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ه‍ادی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ [ش‍ری‍ف‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی [شریف ]   ، ۲۵۳۶=۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل ۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
عربزاده ، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار
فوکس ، امه ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال (۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس ، مساله ، نکته آمار و احتمال
هنری ، بهمن ؛  [بی جا] بهمن هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمال و آمار ریاضی
بین ، لی ؛  [مشهد] دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب ۹۶‌م۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار نظری
گندمی ، ابوالفضل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌گ ۹آ۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و آمار
دگروت ، موریس ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭د ۹‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی (به همراه تستهای کارشناسی ارشد)
رضاخواه ، سعید ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۵۶آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی
پارسیان ، احمد ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ب۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
احتمال و استنباط آماری
هاگ ، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ه ۲۵‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
یزدی صمدی ، بهمن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ی ۴آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال علوم پایه و مهندسی
نورالله ، احمد ؛  تهران هادیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۸۶آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن ۹۴آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی
هنری ، بهمن ؛  تهران شکوفه های دانش   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2