کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌
اح‍ت‍م‍الات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
راس‌، ش‍ل‍دون‌
وون‍اک‍ات‌، ت‍ام‍س‌
ه‍ن‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍وگ‌، راب‍رت‌
ص‍ب‍ا، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍رون‍د، ج‍ان‌
ف‍وک‍س‌، ام‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
اف‍ش‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د
ل‍ی‍ن‍دگ‍رن‌، ب‍رن‍ارد وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ود، ال‍ک‍س‍ان‍در
ان‍ج‍م‍ن‌ ری‍اض‍ی‌ ای‍ران‌
ع‍رب‍زاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ات‍ا
ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍ن‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آزاده‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ [ش‍ری‍ف‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی [شریف ]   ، ۲۵۳۶=۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل ۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه آمار
لیندگرن ، برنارد ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ل ۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه آمار
لیندگرن ، برنارد ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ل ۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار مقدماتی
ووناکات ، تامس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و ۹آ۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری و کاربرد آن در علوم ( پایه -اقتصادی -اجتماعی -کشاورزی )
افشین نیا، منوچهر ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ف‍لا ۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
عربزاده ، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول امار و کلیات آمار اقتصادی
صبا، محسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ص ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار، انگلیسی -فارسی .فارسی -انگلیسی
انجمن ریاضی ایران ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار
فوکس ، امه ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگره آمار
مود، الکساندر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م ۸‌ن۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار ریاضی
هوگ ، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ه ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار و احتمال ؛ برای مهندسان و محققان علوم
راس ، شلدون ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭ر ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
فروند، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف ۴آ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال (۱)
نیکوکار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ن ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس ، مساله ، نکته آمار و احتمال
هنری ، بهمن ؛  [بی جا] بهمن هنری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ه ۹آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3