کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
۱.آم‍ار.
ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ب‍ات‍اچ‍اری‍ا، گ‍وری‌
وون‍اک‍ات‌، ت‍ام‍س‌
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ت‍ر، ج‍ان‌
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ق‍راگ‍زل‍و، ج‍ل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ص‍ب‍ا، م‍ح‍س‍ن‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
اف‍ش‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د
ل‍ی‍ن‍دگ‍رن‌، ب‍رن‍ارد وی‍ل‍ی‍ام‌
ع‍رب‍زاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
ات‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
آزاده‌
ف‍اطم‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ [ش‍ری‍ف‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب ۲‌م۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب ۲‌م۷‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای آماری
باتاچاریا، گوری ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ب ۲‌م۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال
قراگزلو، جلیل الله ؛  تهران فاطمی ، گنجینه دانش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭۴‌ق آ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی [شریف ]   ، ۲۵۳۶=۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل ۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه آمار
لیندگرن ، برنارد ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ل ۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه آمار
لیندگرن ، برنارد ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ل ۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آماری
نصفت ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف ۲‌ن۶‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار مقدماتی
ووناکات ، تامس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و ۹آ۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
آلدر، هنری ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۴۳‬,‭آ ۷‌م۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری و کاربرد آن در علوم ( پایه -اقتصادی -اجتماعی -کشاورزی )
افشین نیا، منوچهر ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ف‍لا ۷ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۸‬,‭‌ب ۹آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر ۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
عربزاده ، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول امار و کلیات آمار اقتصادی
صبا، محسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ص ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
نتر، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن ۲آ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار :انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9