کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آل‌ اح‍م‍د ، ج‍لال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
۱.خ‍ارک‌ - ت‍اری‍خ‌.۲ . خ‍ارک‌ -ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌.
۱.م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌-ق‍رن‌۱۴.
اف‍س‍ان‍ه‌ ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ن‍دی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
۱.اورازان‌-آداب‌ و رس‍وم‌.۲. اورازان‌ - ج‍غ‍راف‍ی‍ا.
۱.س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا.۲ . ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌ ،م‍ک‍ه‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌.
ای‍ران‌ -ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
۱ .داش‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴.
روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌ -س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‍
آل‌ اح‍م‍د،ج‍لال‌
آل‌ اح‍م‍د ، ج‍لال‌
 
ناشر:
ف‍ردوس‌
ب‍رگ‌
دان‍ش‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
ب‍ن‍ی‍اد
ن‍ی‍ل‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
رواق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی شتابزده
آل احمد،جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۴آ۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از رنجی که می بریم
آل احمد،جلال ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اورازان ،وضع محل ،آداب و رسوم ،فلکلور،لهجه .
آل احمد، جلال ؛  تهران دانش   ، ۱۳۳۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۳‬,‭و۴آ۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جزیره خارک در یتیم خلیج فارس
آل احمد ، جلال ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲،۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۴۴‬,‭آ۷‌ج۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خسی در میقات
آل احمد،جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۰۸‬,‭آ۷‌خ۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زن زیادی
آل احمد،جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۵۶،۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نفرین زمین با شش تصویر ا.هانیبال الخاص
آل احمد،جلال ؛  [تهران ] نیل   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چهل طوطی
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۳۷۴۱‬,‭‌چ۹۶‌ف۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سفر روس
آل احمد،جلال ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DK‬,‭۲۸‬,‭آ۷‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده داستانها(مجموعه داستان )
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای آسمانی
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای بی ملاک
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
داستان های زنان
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
در خدمت و خیانت روشنفکران
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۱۳‬,‭آ۷د۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
یک چاه و دو چاله و مثلا شرح احوالات
آل احمد، جلال ؛  تهران رواق   ، ۱۳۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پنج داستان
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات ، گفته ها و شنیده های جلال آل احمد
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۷‬,‭آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزیده داستانهای کوتاه جلال آل احمد همراه با نقد و تحلیل همه داستانهای کوتاهش
آل احمد، جلال ؛  تهران بنیاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۱‬,‭آ۱۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
غرب زدگی
آل احمد، جلال ؛  قم نشر خرم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲آ۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک