کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آزاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -ازم‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‍ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -ازم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
اس‍دزاده‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ن‍گ‍ام‍ی‍ان‌ اص‍ل‌، ال‍ی‍اس‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار
، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
خ‍داک‍رم‍ی‌، ب‍ه‍زاد
، م‍س‍ع‍ود
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ع‍رب‍زاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌، داود
م‍ن‍ص‍وری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
آزاده‌
:آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
عربزاده ، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع ۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه گزینه های طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌م۳۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل ریاضیات پایه ، مدیریت -حسابداری -بازرگانی -اقتصاد
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ن۹۵ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع :خلاصه مطالب درسی ، نکات ویژه کنکوری ، تستهای طبقه بندی شده موضوعی ...
اسدزاده ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۸۸۱۲۱۷ک‌‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترخلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری تستهای طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی کنکور سراسری ، دانشگاه آزاد اسلامی
[تهران ] آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸۸۱۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری
منصوری ، داود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸۸۱۲۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضی
هنگامیان اصل ، الیاس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۸۷۸۸۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد -ریاضیات کاربردی و عددی ( ویژه رشته های : مهندسی شیمی ، مخازن هیدروکربوری قابل استفاده رشته های : مهندسی نفت ، مهندسی پلیمر)
خداکرمی ، بهزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۳۵‌ک۹۳۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن ۹۴آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد جبر۱ : خلاصه مطالب درسی ، نکات ویژه کنکوری ، تستهای طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی
هنگامیان اصل ، الیاس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی بویس -دیپرما
خداکرمی ، بهزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد توابع مختلط :خلاصه مطالب درسی ، نکات ویژه کنکوری ، تستهای طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی کنکور سراسری
منصوری ، داود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۱۸۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات گسسته
منصوری ، محمد حسن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۸۲۲۴‌ک۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
، امیر هوشنگ ؛  تهران :آزاده   ، ، ۱۳ -
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
، مسعود ؛  تهران :آزاده   ، ،۱۳۸۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م ۶۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار%، مسعود%، مسعود ؛  تهران :آزاده   ، ،۱۳۸۴ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م ۶۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک